MSAS
What is MSAS?

 

How does MSAS work?


MSAS Service Area


 

MSAS Satellite Map 
Satellite Name PRN NMEA Location
QZS-3 (Michibiki-3) 129 42 127.0°E
QZS-3 (Michibiki-3) 137 50 127.0°E


Do I need MSAS?